Så försvarar vi oss effektivt mot inre och yttre fiender.

Posted on May 29th, 2022

Originalartikeln på engelska har publicerats i den australiensiska publikationen Space War, Review Nepal, Sri Lanka Guardian, Sri Lanka Gossip Pond, Sri Lanka Two, och i Azerbaijan Today.

Av leg.läk. Thomas Nordlund, överstelöjtnant Gunter Chassé, dr David Leffler

Hela världen känner djup oro och osäkerhet efter Rysslands invasion av Ukraina. Sverige har nu bestämt att överge sin långa tradition av alliansfrihet och söka medlemskap i NATO. Under den känsliga ansökningstiden skulle det vara klokt att införa Invincible Defense Technology (IDT) för att snabbt uppnå nationell säkerhet och fred.Även efter formell anslutning skulle IDT utgöra ett kraftfullt komplement till landets försvar.

Stora grupper neutraliserar våld och sociala spänningar

IDT är ett pålitligt och effektivt sätt att skapa fred med fredliga medel. Under många år har IDT:s icke-våldsmetod använts framgångsrikt för att få slut på krig och våld i Cambodia, Peru, Ecuador, och Mozambique. Idag skulle de starka internationella spänningarna till följd av invasionen i Ukraina snabbt kunna eskalera till en global katastrof. Med tanke på detta hotfulla krisläge bör Sverige nu överväga att snabbt införa IDT.

Vad är då Invincible Defense Technology? IDT innebär att stora grupper tillsammans utövar den väldokumenterade, fredsskapande metoden Transcendental Meditation® (TM) och dess avancerade tekniker, som aktiverar hela gruppens hjärnkraft. Metoden är ett vetenskapligt påvisat och praktiskt prövat sätt att neutralisera sociala spänningar. Tekniken skapar en fälteffekt som sprider ordning och harmoni i gruppens omgivning. Det leder till att människor börjar samarbeta för att hitta positiva lösningar på tidigare olösliga sociala problem. Med ett tillräckligt stort antal utövare – kvadratroten ur 1% av världens befolkning – skulle denna fälteffekt kunna påverka hela världen.

John Hagelin, en kvantfysiker med doktorsexamen från Harvard och ordförande för Global Union of Scientists for Peace, förklarar denna kraftfulla hjärnbaserade IDT-teknik i en video på nätet:Quantum Mechanisms of Societal Peace”. IDT ger ett kraftfullt försvar för nationen eftersom den fungerar på nivån av vad kvantfysiker kallar det förenade fältet av alla naturlagar – en nivå som är tusen miljoner miljoner miljoner gånger starkare än kärnkraften. IDT överträffar därför alla andra försvarsmetoder. Men IDT-systemet kan inte användas i negativa syften mot något annat land eftersom det skapar en omedelbar och mätbar effekt av lugn, ordning och social harmoni som inte begränsas av nationella eller politiska gränser.

Vid ett flertal tidigare insatser har man sett att en stor, organiserad och välutbildad grupp individer som deltar i ett IDT-projekt har kunnat neutralisera nationella och internationella spänningar och undanröja själva orsaken till krig – det vill säga de spänningar som byggs upp mellan nationer och i världen i stort. Varje land som använder IDT kommer att ha en djupgående, positiv och omedelbar inverkan på global nivå. Detta kommer att gynna ALLA länder.

Vetenskaplig forskning bekräftar

Omfattande vetenskaplig forskning visar att tillämpningen av IDT antingen av en militär enhet (kallad Prevention Wing of the Military) eller en civil grupp (lik den som håller på att etableras i Kambodja: se gärna “Group practice of Transcendental Meditation dramatically reduced violence in Cambodia, new study shows“) kan minska brottslighet, våld, terrorism och krig och skapa förutsättningar för att alla ska kunna leva i fred.

En studie som publicerats i den fackgranskade Journal of Offender Rehabilitation visar den globala superstrålningseffekt som skapades av tre stora grupper av IDT-experter som samtidigt utövade TM-teknikerna två gånger om dagen. Den största gruppen bestod av 7 000 deltagare. Det globala våldet minskade avsevärt, dödsfall på grund av terrorism minskade med 72 procent och internationella konflikter minskade med 32 procent.

En formel för fred

Större antal deltagare har visat sig ge ännu bättre resultat. Med en befolkning i världen på 7,9 miljarder människor skulle en grupp på 10 000 avancerade TM-meditatörer (vilket motsvarar mer än kvadratroten av 1% av världens befolkning) kunna ge djupgående positiva effekter på global nivå.

Hur kan ett så litet antal få en global effekt? Ett enkelt exempel från köket hjälper oss att förstå: när en kastrull kokar över, behövs bara några droppar kallt vatten för att omedelbart hindra mjölken att koka över. Det koherenta inflytande som alstras av dessa stora grupper av fredsskapande experter hindrar på liknande sätt social stress att nå en kritisk kokpunkt och skapar därigenom förutsättningar för fred i samhället.

IDT tillämpas för närvarande i olika stadier lokalt i många länder. (Se Google-sökning “New Solution for Latin America: Transforming Lives and Changing Nations.”)

Eliminera hotet om kärnvapenkrig

Mot bakgrund av de många vetenskapliga studier som visar på IDT:s förmåga att skapa fred med fredliga medel, appellerar vi till statsminister Magdalena Anderssons intelligens, framsynthet och mod och anmodar henne att omedelbart implementera en stor, fullt fungerande IDT-grupp. Detta kan skapa en positiv inverkan globalt och eliminera det hot om kärnvapenkrig som nu vilar över mänskligheten.

Ekonomiskt sett är detta tillvägagångssätt mycket kostnadseffektivt: mindre än kostnaden för 2-3 moderna stridsflygplan!

En sådan IDT-grupp kan skapas inom den svenska militären, på samma sätt som gjorts inom andra militärorganisationer runt om i världen. Alternativt skulle en civil IDT-koherensskapande grupp kunna inrättas av Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB). Motiveringen för en sådan grupp skulle kunna falla under MSB:s doktrin om “förebyggande åtgärder för att bidra till att göra samhället tryggt och säkert”.

En vädjan till statsminister Magdalena Andersson

Genom att samla en koherensskapande IDT-grupp som är tillräckligt stor för att påverka hela världen har statsminister Magdalena Andersson en strategisk möjlighet att ge Sverige äran av att lägga grunden för varaktig världsfred. Nobels fredspris och hela mänsklighetens tacksamhet väntar den som ger vår oroliga planet verklig fred.

Statsminister Magdalena Andersson, vi uppmanar dig att agera utan dröjsmål. Som Sveriges ledare har du förmågan och ansvaret att implementera IDT nu. Historien kommer att skriva in dig som en visionär statschef. Och med ditt snabba agerande nu kan en ny värld av fred, välstånd och överflöd säkras för kommande generationer.

Om författarna:

Thomas Nordlund, leg.läk. specialist i allmänmedicin i Arlöv, Skåne sedan 1991. Har varit konsultläkare för polis, häkte och fängelser i Malmö. Han är projektledare för Heal the Healers Now, ett projekt som inrättats för att skapa motståndskraft mot stress och stärka välbefinnande hos sjukhuspersonal under pandemin. Som erfaren lärare i Transcendental Meditation (TM) sedan 1970 i Skandinavien, Polen och Lettland är han ordförande för den ideella organisationen MIKI, för undervisning i TM i Sverige. 2018-2019 tjänstgjorde dr Nordlund som projektledare för Quiet Time med Transcendental Meditation i svenska skolor som finansierades med bidrag från EU.

Överstelöjtnant (pensionerad) Gunter Chassé – dekorerad med tyska Bundeswehrs hederskors i guld – tjänstgjorde i det tyska flygvapnet, huvudsakligen i det integrerade Nato-luftförsvaret och omväxlande i befäls- och stabspositioner, och var även anställd i hemvärnet med territoriella uppgifter. Han är författare till IDT:s banbrytande alternativa vitbok: On the New Security and Defence Policy of the Federal Republic of Germany and the Future of the Bundeswehr: Indomitable Strength through a PREVENTION WING of the Military.

Dr David Leffler har en doktorsexamen i Consciousness-Based Military Defense och har varit associerad till Proteus Management Group vid Center for Strategic Leadership, US Army War College. För närvarande är han verkställande direktör vid Center for Advanced Military Science (CAMS)  och skriver och föreläser över hela världen om IDT. Dr Lefflers ledarartikel “Creating an Invincible Military” har presenterats i Fox News. Han är tillgänglig på LinkedIn, Twitter och Facebook.

Originalartikeln på engelska har publicerats i den australiensiska publikationen: Space War och även i Azerbaijan Today.

Tags: , ,

Comments are closed.